Oltu Tasi Hediyelik Esya
 
  Boş
   

 

          Tesbih
            Oltu Ta?? Tesbih
            ?kinci Kalite Oltu Tesbih
            Kehribar Tesbih
            Hayvansal Tesbih
          Dörtlü Tak? Setleri
            Dörtlü Margazit Setler
            Gümü? Dörtlü Setler
          Üçlü Tak? Setleri
            Üçlü Margazit Setler
            Üçlü oltuta?? Gümü? Setler
            Üçlü Otantik Setler
            Üçlü Oltu Zümrüt Setleri
          Kolyeler
            Gümü? Margazit Kolyeler
            Oltuta?? Gümü? Kolyeler
            Oltu Zümrütü Kolyeler
          Bileklikler
            Oltu Zümrütü Bileklikler
            Gümü? Margazit Bileklikler
            Oltuta?? Gümü? Bileklikler
            Gümü? Otantik Bileklikler
          Kol Dü?meleri
            Gümü? Kol Dü?meleri
          Yaka ??neleri
            Gümü? Yaka ??neleri
            OltuZümrüt Yaka ??neler
          Masa Üstü E?yalar?
          Kol Saatleri
            Gümü? Kol Saatleri
          Anahtarl?klar
            Oltuta?? anahtarl?k
Telefonla Sipariş ve Destek Hattı : 0537 318 30 63 (08:00 - 22:00 Arası) Oltuincisi'ni Sık Kullanılanlara Ekle! Ödeme Bildirim Tavsiye Et İletişim
 
 
 
 
Oltu Taşı Ürün Videoları :
??te Gerçek Oltu Ta?? Anlat?m?
Uzman TV Oltu Ta??n?n Faydas?n? Söylüyor
Oltu Ta?? Kanal B Ekranlar?nda
TRT'den Oltu Ta?? Belgeseli
?mame Yap?l???
Oltu Ta?? Ocaklar? Görüntüsü ve Bilgileri
 
OLTU TAŞI NEDİR?

Oltu Ta?? Rezevleri Nerededir?
Oltu tas? rezerv olarak; Dutlu, Hankask??la, Alatarla (Sapl?k mevkii) Çataksu (Kabasut mevki)köylerinde tatminkar olup kuzey do?uya do?ru uzant?s?n? meydana getiren . Dutlu da?? (Yasak da? ) ve çevresinde ç?kar?lmaktad?r. Yerle?me merkezi olarak zikredilmek gerekirse dutlu Güzelsu, Alatarla, Sülünkaya, Günlüce, Ormana?z?,Tasl?yköy,Çatksu köyleri belirtilebilir.

Bölgeler takriben 1600-1800 metre rak?ml? , dik yamaçl? olup sar?cam ormanlar? ile kapl?d?r. Bölgede bol miktarda kaynak suyu ç?kmaktad?r. Böylesine engebeli araziden maden ç?karmak belki çok zor ama çevrede madenden anlayan kaliteli elaman?n çok olmas? ve ç?karmada kullan?lan malzemenin Oltu dan temin edilebilir olmas? isi kolayla?t?rmaktad?r.

May?s eylül aylar? aras?nda tar?ma dayal? islerle u?rasan yöre halk Oltu ta??n? ancak çiftçilikten arta kalan zamanlarda yani ekim - mart aylar? aras?nda yapmaktad?r.

Oltu ta?? galerileri, Oltu-Göle istikametinde asfalta 5-8 km kuzey ve kuzey bat?ya dü?er. Galerilere k?s mevsiminde vas?talarla ula?mak mümkün de?ildir. ancak köylüler bu mevsimde bölgeye yaya olarak ve ancak 3-5 saatte varabilmektedirler.

bölgede Oltu ta?? ç?karmak için aç?lan ocak say?s? 600 civar?ndad?r.
Oltu Ta?? Nas?l Ç?kar?lmaktad?r?

Oltu ta??n?n ç?kar?lmas? i?i da?l?k kesimin parçalanm?? k?s?mlar?nda hemen hemen dik olarak aç?lan ve 70-80 cm çap?ndaki galerilerde sürdürülmektedir . Aç?lan bu galerilerde ancak iki üç ki?i birlikte çal??abilmektedir. Galeriler ekonomik olmad??? için teknik metotlarla de?il geli?i güzel olarak aç?lmakta olup buda en çok yöre halk? taraf?ndan gerçekle?tirilebilmektedir. Çünkü aç?lan her galeride merceklere rastlanmamaktad?r. Aç?lan bu galerilerin çökmemesi için silindirik olmas?na dikkat edilir.

Galeri açma isinde ; murç , saplar? k?sa kürek kazma ve çekiç kullan?l?r. Tünelde bulunan toprak hafriyat? d??ar? ç?karmak için alt?na küçük tekneler tak?lm?? tekneler kullan?l?r.Tekneler iple çekilip hararet ettirilen kasa seklindeki el arabas? konumundad?r.

Galeriler ; maden rastlasa da rastlamasa da yakla??k 150 metre ye gelindi?inde terk edilir. Aç?l?p madene raspalan?lmayan ocaklar 10 metrede terk edilir.

Bas?nç alt?nda s?k??m?? ve derli toplu bulunan Oltu tas? yataklar?, kömürde oldu?u gibi damar seklinde devam etmedi?inden çok geni? mekanla açmaya gerek yoktur. Galerilerde ayd?nlanma deveci lambas? veya cep feneri ile sa?lan?r.

Oltu ta?? aramak için aç?lan galerilerde tas, bir kaç metre yatay devaml?l?k gösteren mercekler halindedir. Galerilerdeki merceklerin tükenmesi veya galeriden a??r? derecede su ç?kmas? halinde ocak terk edilir.

Köylüler ilk belirtilerle açt?klar? galerilerde nerede Oltu ta?? merce?ine rastlayaca??n? önceden kestiremeyip ince damar belirtilerini takip ederek giderler . Rastlanan merceklerdeki tas al?nd?ktan sonra yeni mercekler bulununcaya kadar ayn? tünelde kazmaya devam edilir.

Uzun süren çal??malar?n sonucunda ç?kar?lan Oltu ta??, tatmin edici miktarda ise çal??an? memnun eder. aksi halde çal??an?n eme?i bo?a gider. Uzun k?s mevsiminin hüküm sürdü?ü bölgemizde yasayan yöre halk?n?n belli basl? bir geçim kayna?? yoktur. Buna ra?men bin bir güçlükle ç?kar?l?p , binlerce insan?n geçim kayna?? durumundaki Oltu tas? isletmecileri birçok problemlere kars? kars?yad?r. Dile?imiz bu problemlerin k?sa zamanda giderilmesidir.Oltu Ta?? Yataklar?n?n Te?ekkülü:

Siyah kehribar da denilen Oltu ta?? tipik sedimenter te?ekküllerdir. MNeojen yasl? birimlerinden 70-80 cm kal?nl???nda bir barringrözü tabakas? içinde azami bir kaç cm kal?nl???nda ve bir kaç metre yatayl?k gösteren mercekler halindedir. Merceksel damarlar yer yer çatallanm?? ve k?r?lm?slard?r. Marin ve kitlelerden olu?an f iliz karakterinde olan bu birim , ?iddetli olarak tektonizmaya maruz kal?p k?vr?mla?arak k?r?ld??? tahmin edilmektedir. ( Y.Zengin)

Maden ç?karmak için aç?lan galerilerde birçok bitki ve a?aç fosillerine rastlamak mümkündür. Su halde Oltu tas?n?n a?açlardaki ziftin ( Reçine ) kil veya linyit maddelerinin emprenye edilmesinden meydana geldi?i anla??l?yor.

Oltu ta??n?n parlat?lm?? bir kesitinin mikroskop alt?nda yap?lan incelemesi a?a??ya ç?kar?lm??t?r. ( Y.Z)

1- Linyit (Grund Messe)
2- Kil planlar?
3-Prit taneleri
Reçine emprenyasyonu

Cevher mikroskobunda yap?lan Oltu ta??n?n kimyasal analizinde , karbon oran? , % 77,9 ve kalorilik de?eri 8064 cal/kg dir.

K?ymetli taslar grubunda mütalaa edilen Oltu ta??, fosille?mi? reçinelerden meydana gelmi? olup , dünyada esine az rastlanan ve en iyi örnekleri Oltuda bulunan cevherdir

Oltu Ta?? n?n Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

Kimyasal formülü .............................................................................; C
Kristal sistem :...................................................................................: Amorf
Sertlik ...............................................................................................: ( 3 mors sertlik cetveline göre)
Yo?unluk ..........................................................................................: 1,5 gram/cm3
Karbon oran? .....................................................................................: % 78
Oltu ta??n?n kuru esas üzerine kimyevi analizi :
C .......................................................................................................; % 77.95
H2 .....................................................................................................: % 06.72
S .......................................................................................................: % 0.9
Kül ....................................................................................................: % 0.3
Uçucu madde .....................................................................................: Bocmer e göre % 45.35 A.S.T.M ye göre % 51.37
Rutubet ...............................................................................................: % 2.18
Kalori .................................................................................................: 8064 K. cal/gr
Özgül a??rl???................................................................................; D 1.26 ( Jayet)Oltu Ta?? n?n Özellikleri

Siyah kehribar da denilen Oltu ta??n?n en dikkat çekici özelli?i , yer kabu?undan ç?kar?ld???nda çok yumu?ak , hava ile temas etmedi?i müddetçe bu yumu?akl???n? muhafaza eder. Bu özelli?inden dolay? islenmesi kolay bir cevherdir. Genellikle siyah, bazen koyu kahverengi. nadiren gri ve ye?ilimsi renklerde de bulunur. Hava gaz?nda alev ç?kararak yanar geriye bir miktar kül kal?r. Yanma esnas?nda aniden so?utulursa camla??r ve kal?p halini al?r. Sürtünme ile elektriklenip hafif cisimleri çeker
Oltu Ta?? Nas?l ??lenir?.
Oltu ta??n?n isleni?i iki ?ekilde yap?lmaktad?r. Bunlardan bir tanesi torna yard?m? ile di?eri el çark? ile isleni?idir. Hangi ?ekilde islenirse islensin a?a??daki malzemelere ihtiyaç duyulur.
Torna-b?çak-keski-arda-biz-zemberek testere-k?l testere-Ege-z?mpara-ve tebe?ir gerekmektedir.Oltu Ta??n?n Taklitlerinden Nas?l Ay?rtedilir?

Oltu ta?? görünüm olarak kolayca taklit edilebilir olmas?na ra?men ?ayet özellikleri iyi bilirse taklitlerinden kolayca ay?rt edilebilir. Oltu ta??n? taklitlerinden ay?rt edebilmek için su özellikleri bilmek gerekir.

1- Elimizdeki toplu i?nenin ucunu iyice ?s?t?p tespih tanesine bat?r?n?z ?ayet elinizdeki tane Oltu tas? ise i?ne Oltu ta??na i?lemez yani batmaz,.batarsa taklittir.
2-Oltu ta??n? kaz?rsan?z veya z?mparaya sürerseniz kahverengi toz b?rak?r.
3-Oltu ta?? kehribar özelli?i gösterdi?inden, sürtünme sonucu elektriklenir ve küçük toz parçac?klar?n? çeker
4-Oltu tas?n? avucunuzun içine al?p üfledi?iniz zaman üzeri buharla??p nemlenir.
5-Oltu ta??n?n kendine has ve taklitlerinde olmayan tok bir sesi vard?r.
6-Oltu ta??ndan yap?lm?? tespih a??zl?k ve di?er süs e?yalar? kullan?ld?kça parlay?p güzel bir görünüm al?r.
7-Oltu ta?? mamullerinde azda olsa isçilik ar?zalar?na rastlan?r.Taneler birbirlerini tutmayan ebatlarda olabilir. 
Oltu Ta?? Nerelerde Kullan?lmaktad?r?
Çok geni? kullan?m sahas?na sahip olan Oltu ta?? genellikle süs e?yas? yap?m?nda ilgi görmektedir. Bununla birlikte;
           a) Yüzük ve yüzük kas? yap?m?nda
           b) Küpe ,gerdanl?k ,Kolye , ve bilezik yap?m?nda
           c) Kravat i?nesi , Kol dü?mesi yap?m?nda
           d) A??zl?k ,tespih , pipo yap?m?nda
           e) Maskot ve anahtarl?k ile Masa isimli?i yap?m?nda
           f) Elektrik ve Elektronik sanayi ile yüksek gerilim alanlar?ndaTARIHTE OLTU
Çok eski bir yerlesim yeri olan Oltu’nun kurulus tarihi hakkinda kesin bir bilgi yoktur. Ancak M.Ö. 7. yüzyilda Sakalar’in buralarda yasadiklarini tarihçiler yazmaktadir. Ilçemizdeki en eski eser olan Oltu Kalesi ise M.Ö. 900-600 yillari arasinda tüm Dogu Anadolu’ya egemen olan Urartular’dan veya Ipek Yolu ticaretinin güvenligini saglamak isteyen Cenevizlilerden, ya da Romalilardan kalmadir.
 

Esasen Oltu adi Kipçak Türklerinden kalmadir. Çünkü Kipçaklarin akin yapip yasadiklari Dagistan, Balkanlar, Orta ve Dogu Avrupa’da ayni adlara rastlanmaktadir. Türkler Anadolu’yu fethe basladiklari sirada Oltu ve çevresine Gürcüler hakimdi. Malazgirt Zaferi’nden sonra Erzurum ve çevresinde kurulan Saltuklular (1072-1202). Gürcistan seferleri sonundan Oltu’yu fethederek Türk topraklarina kattilar. Saltuklular’in Anadolu Selçuklularina katilmasi ile Oltu, Anadolu Selçuklu sehri oldu. Ancak, 13. yüzyilin ortalarina dogru meshur Mogol istilasi ile Anadolu Selçuklu Devleti siyasi hakimiyetini kaybedince, bu bölgeye Mogol asilli Ilhanli Devleti egemen oldu. Ilhanlilar zamanindan Yukari Kür ve Çoruh boylari ile Acara bölgesini içine alan Çildir Atabeyligi kurulunca Oltu, bu Atabeylige baglandi. Osmanlilarin 1578’de baslayan Kafkasya seferleri sonunda Çildir Atabeyligi, Osmanli Imparatorlugu’na baglandi. Oltu, bu tarihten sonra merkezi Ahiska olan Çildir Eyaletine bagli bir Osmanli Sancagi (vilayeti) oldu. Oltu, Kafkasya ve Iran yollari üzerinde oldugundan Osmanlilar devrinde askeri bakimdan büyük önem kazandi. Hatta Oltu’da, Iran üzerinde yapilan seferlerde Osmanli ordusunun barut ihtiyacini karsilayan büyük bir baruthane vardi ki, sadece 20 asker burada nöbet tutardi. Oltu’nun askeri önemi sonraki devirlerde de devam etmistir. Nitekim 1828-1829 Osmanli-Rus savasi ile Ahiska, Ruslar tarafindan isgal edilince 1830’dan itibaren ’94 harbine (1877) kadar Oltu, Çildir Sancagi merkezi oldu. Tarihimizde Doksanüç Harbi diye anilan 1877-1878 Osmanli-Rus Savasi’nda Osmanli Devleti yenildi. Taraflar arasinda Ayastefanos Antlasmasi imzalandi. Buna göre Osmanli Hükümeti, 1 milyar 400 milyon Ruble savas tazminati karsiliginda Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Oltu ile birlikte Dobruca’yi Rusya’ya terk etmek zorunda kaldi. Oltu Rusya’ya katildiktan sonra ilçe halinde Kars vilayetine baglandi. Birinci Dünya Savasi’nin baslangicina kadar Ruslar, Oltu halkina din, egitim-ögretim, giyim-kusam, vergi ve askerlik konusunda baski uygulamadi. Bilakis Türkleri uyusturucu bir politika izledi. Bu nedenle Rus yönetimine karsi herhangi bir direnme olmadi. Fakat 1. dünya Savasi baslangicinda Müslüman ahaliye uygulanan asiri baski, Oltulular’i kisa zamanda uyandirmistir. Bu sirada Oltu’ya bagli 180 köyün 9’u Rum, 7’si Ermeni, 164’ü Müslümandi. Osmanli Devletinin 1. Dünya Savasina girmesinden kisa süre sonra Enver Pasa 1914-1915 kisinin en siddetli soguklarinda Allahüekber Daglarini asarak Rus Ordusu’na taarruz etmek istedi. Lakin soguk ve hastalik yüzünden onbinlerce askerini kaybedince Oltu’ya dogru geri çekildi. Bu taarruz ve geri çekilis esnasinda Oltu ve çevresindeki Türk köyleri ordumuza büyük yardimlarda bulundular. Sonradan, Rus ordusu Oltu’ya dogru ilerlerken, Rum ve Ermenilerin tahrikleri ile Türk köylerinde insafsiz katliamlarda bulundular. Savas, açlik ve hastalik sebebiyle Müslüman ahali perisan bir duruma düstü. Oltululari bu durumdan kurtarmak için “Baku Islam Cemiyeti Hayriyyesi” yardim elini uzatti. Halka giyecek, yiyecek ve para gönderdi. Hülasa 1914-1917 yillari arasinda Oltu çok kötü ve karanlik günler yasadi. BIRINCI DÜNYA SAVASI’NDAN SONRA OLTU 1917’deki Bolsevik Ihtilali ile Rus Çarlik rejimi yikilinca, Oltu’nun yönetimi –erlerin haklarini korumak amaciyla kurulmus olan- “Er Icra Komitesi”nin eline geçti. Bir süre bu komite tarafindan yönetilen Oltu, daha sonra “Ilçe Komiserligi” adindaki idari kurul tarafindan yönetildi. Bu arada Rus askerleri de basibozuk bir vaziyette Rusya içlerine çekiliyordu. OLTU ISLAM KOMITESI Savas yillarinda, Oltu’daki Rum ve Ermenilerin gösterdikleri faaliyetler yerli Türk halkini kamçilamis, onlarda milli suurun hizla yayilmasina sebep olmustu. Bu arada “Baku Islam Cemiyeti Hayriyyesi”nin Oltu’ya gönderdigi temsilciler, Müslüman ahaliyi suurlandirmaya çalisiyorlardi. Ayrica Osmanli ordularinin çesitli cephelerde ugradigi yenilgiler de Oltulular’i kendi baslarinin çaresine bakmaya yöneltiyordu. Bu ortam, Müslüman halkin çikarlarini ve gelecegini korumak maksadiyla, “Baku Islam Cemiyeti Hayriyyesi”nin Oltu temsilcisi Ismail Bey Nazaralioglu baskanliginda, gizli bir “Islam Komitesi” kuruldu. Komite çalismalarini basarili bir sekilde yürüterek; halki kisa zamanda silahlandirdi. Islam komitesi, Oltu’da idareyi ele geçirmek ve Ermeniler’in askeri üstünlügüne son vermek için hazirladigi milis kuvvetleri ile harekete geçti. 27 Ocak 1918’de duruma hakim oldu.

 

OLTU’NUN KURTULUS GÜNÜ Osmanli Devleti, 3 Mart 1918’de Bolsevik Rusya ile imzaladigi Brest-Litowsk Antlasmasi ile Doksanüç Harbi’nde kaybettigi yerleri geri almaya hak kazanmisti. Bu nedenle R us askerleri bölgeden çekilirken, meydanin kendilerine kalacagini zanneden Ermeniler, çevrede tüyler ürpertici cinayetler islemeye basladilar. Bu arada Türk Ordusu yukarida adi geçen antlasma geregi Erzurum üzerinden Oltu, Göle ve Ardahan’a kadar gitmek üzere harekete geçti. Ermeni taskinliklari Oltu Islam Komitesi’nin sabrini tasirmisti. 12 Mart 1918’de toplanan komite Ermeniler’in derhal sinirdisi edilmesine karar verdi. Önce Ermeniler’e silahlarini birakip teslim olmalari teklif edildi. Bu teklifi reddeden bazi Ermeniler, özellikle sehir disina çikip Cücürüs ve Tamrut tepelerinde savas düzeninde mevzilendiler. Kisa bir çarpismadan sonra bozguna ugrayan Ermeniler daglara sigindi. Türkler tarafindan, kendilerine dokunulmayacagina dair söz verilince silahlari ile beraber teslim oldular. Bunun üzerine, Islam Komitesi, Ermeniler’i sinir disi ederek Oltu’yu Ermeniler’den temizlemis oldu. 25 Mart 1918’de de Osmanli Ordusu’nun 5. Kafkas Tümeni, Yarbay Mürsel Bey komutasinda Oltu’ya girdi. Böylece Oltu halki 40 yillik bir ayriliktan sonra, yeniden Türk Ordusu’na kavusmanin heyecan ve sevinci içinde 25 Mart’i kurtulus günü ilan etti. Oltu Islam Komitesi, bu tarihten sonra görevini orduya devrederek kendini feshetti. Yarbay Mürsel Bey, Ardahan’a hareketinden önce, Yusuf Ziya Bey’i Oltu Kaymakamligi’na tayin ettirdi. OLTU VE CENUBI GARBI KAFKAS HÜKÜMETI Birinci Dünya Savasi’ndan yenilgi ile çikan Osmanli Devleti 30 Ekim 1918’de Mondros Ateskes Antlasmasini imzalamak zorunda kaldi. Bu antlasmanin 2. ve 15. maddeleri geregince henüz alti ay önce düsmandan kurtulmus olan Oltu, yine Türk sinirlari disinda birakiliyordu. Ingiltere’nin basini çektigi Itilaf Devletleri, Güneybati Kafkasya ile birlikte Oltu’yu da Ermeniler’e birakmak istiyordu. Bu sirada ilk Müdafa-i Hukuk Teskilatimiz olarak 5 Kasim 1918’de Kars Islam Surasi kuruldu. Üçüncü Tümen Komutani Halit Pasa’nin (deli ünvanli) yardimi ve yol göstermesi ile Ardahan, Kagizman, Ahiska, Artvin ile beraber Oltu’da da “Oltu Islam Surasi” adiyla bir subesi açildi. Yine Halit Pasa’nin himmetleriyle, Ardahan ve Kars’ta yapilan kongrelerde alinan kararlar geregi 18 Ocak 1919’da Kars merkez olmak üzere bölgedeki Islam Suralari “Cenubigarbi Kafkas Hükümeti”ni kurdular. Bu, Mondros Ateskes Antlasmasinin sartlarini uygulattirmamak , Kars, Ardahan, Batum ve çevresini müstakil olarak yönetmek için kurulmustu. Cihangiroglu Ibrahim Bey baskanligindaki hükümette, Oltu Temsilcisi Molla Bilal, sonradan Maliye Bakani olmustur. Yasin Hasimoglu da basinda bulundugu askeri birlikte Kars tabyalarini savunma görevini üstlendi. Fakat bu hükümetin varligina tahammül edemeyen Ingilizler, bölgeye Ermeniler’i getirmek için Kars’i isgal ederek hükümeti dagittilar (13 Nisan 1919). Bunun üzerine Oltu’lu üyelerden Molla Bilal, Asker Bey ve Hasimoglu, Oltu’ya döndü. OLTU ISLAM SURA HÜKÜMETI (25 Mayis 1919-17 Mayis 1920) Cenubigarbi Kafkas Hükümeti’nin Ingilizler tarafindan dagitilmasindan sonra Oltu’nun Kars’la iliskisi kesilince, Oltu Islam Surasi; memleketi sonuna kadar savunma ve düsmana teslim etmeme karari aldi. Bunun için de bagimsiz “Oltu Islam Sura Hükümeti”ni kurdular (25 Mayis 1919). Hükümet baskanligina da Yusuf Ziya Bey getirildi. Oltu Islam Sura Hükümeti, Karinca Düzü’nden Kalebogazi’na, Artvin’den Bardiz ve Narman yaylalarina kadar olan bölgede faaliyet gösteriyordu.Oltulular bundan sonraki bir yillik dönemde çok hareketli olaylar yasadilar. Bir taraftan Ermeniler, bir taraftan Rumlar, diger taraftan da onlarin koruyucusu Ingilizler sürekli olarak Sura Hükümeti’ne baski yaptilar. Hükümeti yöneten Oltu Islam Surasi b baskilara boyun egmedigi gibi, 12 Kasim 1919’da “Yüce Maksat Programi”ni tesbit ederek her tarafa ilan etti. Bu programda; milli saadetin temini için bütün Müslümanlarin “Albayrak” altinda birlesmeleri lazim geldigi, esas gayenin Islam hakimiyetini yasatmak oldugunu, Oltu’yu yüce halifelik makamina baglamak için çalisilacagi, bölge halkini Rum, Ermeni ve Gürcü zulmünden kurtarmanin bir görev oldugu vurgulaniyordu. Yine bu programda Islam Surasi, “Oltu Islam Terakki Firkasi” adini aliyor, bayragi ve mührü tesbit ediliyordu. 63 delege bu programa sadik kalacaklarina dair Kur’an-i Kerim üzerine yemin ederek imzaladilar. 11 Mart 1920’de Sura Hükümeti, Yasin Hasimoglu ile Rüstem Bey’i, Istanbul’daki Meclis-i Mebusan’a katilmak ve Itilaf Devletleri temsilcileri ile görüsmek üzere delege seçti. Hatta Avrupa Baris Konferansi’nda Oltu’yu temsil etmek üzere Yasin Hasimoglu’na bir de vekalet verdiler. Ertesi günü Oltu’dan milletvekili olarak hareket eden bu sahislar Erzurum’a geldiler. Daha buradan ayrilmadan 16 Mart 1920’de Istanbul’un isgal edildigini ve Meclis-i Mebusan’in dagitildigini ögrendiler. Bunun üzerine Erzurum’da Kazim Karabekir Pasa ve “Vilayet-i Sarkiye Müdafa-i Milliye Cemiyeti” üyeleri ile görüsmeler yapildiktan sonra Istanbul’a gidilmekten vazgeçildi. Rüstem Bey Oltu’ya döndü. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da açilinca, Oltu Islam Sura Hükümeti, Erzurum’da bekleyen Yasin Hasimoglu’nun TBMM’ne katilmak üzere Ankara’ya hareket etmesini istedi. 17 Mayis 1920’de Yasin Hasimoglu TBMM’ne katildi. TBMM kendisini Oltu Sancagi Milletvekili olarak kabul etti. Ayni oturumda Oltu’nun Anavatanla birlestigi alkislariyla ilan edildi. Böylece 13 aylik bagimsiz Oltu Sura Hükümeti sona erdi.  
 
Ana Sayfa     Özel İmalat     Oltu Taşı     Garanti     Videolar     Sepet     Üye Ol     Blog     Duyurular     Siparişler     Ödeme Seçenekleri     Facebook'dayız     Hakkında     Yardım
Tesbih      Dörtlü Tak? Setleri      Üçlü Tak? Setleri      Kolyeler      Bileklikler      Kol Dü?meleri      Yaka ??neleri      Masa Üstü E?yalar?      Kol Saatleri      Anahtarl?klar     

Tüm Web Siteleri En İyi 1024 x 768 ve Üst Ekran Çözünürlüklerinde ve Google Chrome, Mozilla Firefox Tarayıcılarında Görüntülenir.

Türkiye'nin En Büyük Oltu Taşı Hediyelik Eşya Online Satış Mağazası © Copyright 2005 - 2011 NOKTA İLETİŞİM Her Hakkı Saklıdır.

Webmaster By AtLantis

hosting